Tuesday, September 1, 2015

LUỘC TRỨNG TRONG 3 PHÚT

Có thể luộc bằng nồi cơm điện hoặc bất cứ nồi nào:
-Lấy vài khăn giấy (paper towels) hoặc napkins, rưới nước cho ướt, rồi bỏ trứng vào luộc.
Luộc bằng cách này trứng dễ bóc vỏ hơn là luộc bằng nước. 
Xin xem trong YouTube dưới đây: 
Hard Boiled Eggs with No Water

No comments: