Tuesday, May 17, 2016

RIP: CỤ BÀ TÔ QUỲNH MAI

TIN BUỒN

Nhận được tin buồn từ chị Hội Trưởng Đức Trí Kathy Bành cho biết mẫu thân của Cô Di - Hàn Ngọc Quyên và Cô  Hàn Bích Quyên (Tiệm vàng Sing Sing Jewelry ở San Gabriel) là:

Cụ Bà TÔ QUỲNH MAI
đã qua đời vào ngày 15 tháng 5 năm 2016
tại Alhambra, California, USA,

Linh cữu cụ bà cược quàn tại
Universal Chung Wah Funeral - Alhambra
225 N Garfield Ave
Alhambra, CA 91801
Chương trình tang lễ:
·        Wednesday, June 1, 2016:
Từ 01:00PM – 06:00PM: Thăm viếng.
·        Thursday, June 2, 2016:
Từ 09:00AM – 10:59AM Thăm Viếng.

11:00AM Động Quan.


No comments: