Thursday, September 26, 2019

HƠI THỞ KỲ TÍCH (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)
HƠI THỞ KỲ TÍCH

Ta trú vào hơi thở
Để tìm nguồn tử sinh
Hơi thở vốn vô hình
Ta dấu hài ngàn dặm
Tim hôm qua còn nóng
Nhịp đập vẫn an hòa
Ta thấy đời rộn rả
Chim hót trên non xa
Niệm niệm ta an trú
Như những cuộc thiên di
Từng phút giây thầm thì
Bên vách đời  đây đó
Hôm qua chưa bỏ ngỏ
Hơi thở niệm tròn đầy
Ta nhìn ta nơi đây
Thấy vô thường ẩn hiện
Cõi niết bàn tịch diệt
Không dấu ấn vô minh
Ta tìm lại chính mình
Bằng hơi thở kỳ tích

Oklahoma September 19,2019
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: