Tuesday, July 26, 2016

VƯỜN TRÁI CÂY NGƯỜI VIỆT Ở FLORIDA. (Fong Le cung cấp)


VƯỜN TRÁI CÂY NGƯỜI VIỆT Ở FLORIDA.


+ Vườn Ông Điệp Quách
Địa chỉ: 27750 SW 177 Ave, Homestead, FL 33031
Phone: (305) 967-5621

+ Ðịa chỉ vườn trái cây của ông Chính Nguyễn:
12880 SW 208th St, Miami, Florida, 33177
Số điện thoại: (305)310-6294

+ 1 - Vườn trái cây
27750 SW 177 Ave
Homestead, FL 33031

+ 2 - Vườn Cô 9 (Nguyệt) 305-246-8087
26925 SW 197th Ave
Homestead, FL 33031-2119
(305) 246-8087

+ 3 - Bác 9
197 SW Ave, Homestead, FL 33031.
Tel: 305 246 8087

+ 4 - Three Sisters Farm
18401 SW 248th Street
Homestead, FL 33031
(786) 246-4244
homegrowngreens.com/organic.htm

+ 5 - Khemara Farm
Vườn trái cây (Vườn này của người Cao Miên)
Vườn trái cây (tháng 2-4 có vú sữa)
28000 sw 212 AVE
Homestead , FL 33030
Phone : 305 - 300-2410
ppith@bellsouth.net


Vườn rau và trái cây của người Việt tại Florida 


No comments: