Monday, February 29, 2016

PHÂN ƯU THÂN MẪU ANH TONY TRƯƠNG.


 
Dưới đây là ngày giờ và nơi chốn thăm viếng và chôn cất:

Universal Chung Wah Funeral - Alhambra
225 N Garfield Ave
Alhambra, CA 91801
(626) 281-7887

Thursday, March 10, 2016 từ 01:00AM – 04:00PM  Thăm Viếng
Friday, March 11, 2016 từ 10:00AM – 11:59AM Thăm Viếng,  12:00AM Động Quan.

No comments: