Wednesday, July 3, 2024

JULY 4TH… CHỢT BỒI HỒI ! (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)

 JULY 4TH… CHỢT BỒI HỒI !

                                  Thơ Trần Quốc Bảo

Inline image

JULY 4TH… CHỢT BỒI HỒI !

 

Quê tôi Cộng sản xâm lăng!

Nên đành bỏ Nước, lang thang xứ người.

Tìm Tự Do bốn phương trời,

Tới đây: “ Mỹ Quốc”, gặp nơi an bình.

 

 Inline image

 Tạm coi như Quê Hương mình,

Cờ Vàng vẫn thấy lung linh góc trời!

Niềm vui trở lại với đời!

Nhưng hồn luôn hướng về nơi Quê nhà.

 

Inline image

 Hôm nay, Đất Nước người ta…

Đón mừng Quốc Khánh, cờ hoa rợp trời!

Trong niềm vui…  chợt bồi hồi...

Nhớ về Quê Mẹ, hiện thời đau thương!

 

Inline image

 Cộng sản, một lũ bất lương,

Ham tiền, dâng cả Quê Hương cho Tầu!

Việt Nam... Quốc Khánh còn đâu,

Chỉ còn Quốc hận!... với sầu diệt vong!

           Trần Quốc Bảo
                    Richmond, Virginia

            Địa chỉ điện thư của tác giả:

          quocbao_30@yahoo.com


No comments: