THÔNG BÁO

Friday, November 11, 2016

10 ĐIỀU "RĂN" CHỒNG


Chồng kia vểnh nhĩ nghe đây
Mười điều vợ dặn ghi ngay vào đầu:
Một là bất cứ ở đâu:
Nghe phôn vợ gọi phải mau chạy về.

Hai là phải nhớ lời thề:
Luôn hầu hạ vợ - chẳng hề kêu than.
Ba là phải thật chăm ngoan:
Việc nhà việc cửa chu toàn sớm hôm.

Bốn là không được bia ôm
Bắt được, bà tát vêu mồm nghe chưa?
Năm là đi bẩm, về thưa
Phải cung kính vợ - biết chưa hả chồng?

Sáu là không được đèo bòng
Lén la lén lút lòng thòng gái-trai.
(Gia tài được mỗi củ..."khoai"
Phải dành cho vợ, không ai được dùng! )Bảy là khi vợ nổi khùng
Phải tìm chỗ trốn, chứ đừng cãi ngang.
Kẻo không điên tiết vợ phang:
Răng trên, răng dưới hai hàng rụng rơi

Tám là lương nộp cho tôi
Không đem đi rải ở nơi hội hè...
Không được bài bạc, rượu chè
Tụm năm tụm bảy bạn bè cà kê...

Chín là vợ xấu cấm chê
Phải khen "em đẹp đến mê cả hồn..."
Dù cho răng vẩu, méo mồm...
Cũng phải khen vợ "em dòm rất duyên..."

Điều mười - đặc biệt ưu tiên
Mỗi khi thấy phải làm liền là đây:
- Khi nào má vợ đỏ hây
Chồng phải tinh ý biết ngay để... chiều!

Nãy giờ đứng nói hơi nhiều
Mặt vợ nóng quá - có điều gì đây?
Trời ơi! Má lại đỏ hây
Điều mười thực hiện nhanh ngay, đi chồng...
---
Gà mái nhảy ổ đỏ mồng
Chị em thích... "ấy" má hồng hây hây.
Bí mật vợ nói ra đây
Cấm không được để nẫu hay, nghe chồng!

(Lượm trên net)


No comments: