Tuesday, February 26, 2019

GHI DANH VĂN NGHỆ

Danh Sách Đã Ghi Danh

Hướng dẫn:
-Điền vào form dưới đây.  
-Sau khi điền xong, bấm vào "Summit" ở cuối trang.
-Rồi bấm vào "Danh Sách Đã Ghi Danh" ở trên để kiểm tra.  
(Có thể sửa chữa những gì mình đã gõ trong form ghi danh).


No comments: