Wednesday, February 27, 2019

THÁNG GIÊNG NHÀ TÔI (AN SƠN)THÁNG GIÊNG NHÀ TÔI

Tôi viết cho em ngày Xuân áo rộng
Gọi gió chiều lên
Quẳng gánh đa đoan
Một đời gian truân
Một đời phấn sáp
Cũng chỉ một đời qua cõi nhân gian
Tôi viết cho tôi gót mòn viễn xứ
Hơn nửa cuộc người thiếu gạo, thừa văn
Bóng Mẹ, quê hương bên lòng canh cánh
Chiều ngồi đầu non nhớ phủ Tuy An
Cha viết cho con dặm trường thân liễu
Chợ đời thực hư lẫn lộn thau , vàng
Bất nghĩa bất giao
Bất chính bất thủ
Chớ đánh đổi mình núp bóng hào quang

AN SƠN


No comments: