Thursday, January 25, 2024

GIÁP THÌN KHAI BÚT (THƠ XƯỚNG HỌA CỦA TRẦN QUỐC BẢO & NHIỀU TÁC GIẢ)

 Inline image


Giáp Thìn Khai Bút

Thơ TRẦN QUỐC BẢO   (a)

 

Giáp Thìn khai bút, chúc Tân Xuân

Vạn sự cầu mong đẹp bội phần

Thế giới không còn quân khủng bố

Việt Nam diệt hết lũ vô luân

Hòa bình, kết hữu muôn dân tộc

Hạnh phúc bao trùm khắp thế nhân

Covid, thiên tai đều chấm dứt,

Trọn niềm hoan lạc chốn dương trần

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả


 Inline image

 

KHAI BÚT

Kính Chúc Bách Niên Thi Phú

Nhà Thơ TRẦN QUỐC BẢO

Thơ họa Phan Khâm

 

Dạt dào thi phú bách niên Xuân

Đẹp mãi vần thơ tới thập phần

Son sắt nghĩa tình qua khổ ải

Vuông tròn đạo lý  thoát trầm luân

Hai ngàn hai bốn chào tân khách

Năm mới Giáp Thìn đón cố nhân

Chúc Tết sum vầy bao ước nguyện

Quê Cha giũ hết bụi hồng trần.

 

Phan Khâm

 Inline image

 

Giáp Thìn Nhớ Quê

Thơ họa Tâm Minh  Ngô Tằng Giao  (b)

 

Bà con hải ngoại đón Nàng Xuân

Nỗi nhớ quê hương vẫn nặng phần

Cả nước xưa vui đời lạc thú

Toàn dân nay khổ kiếp trầm luân

Mong màu cờ đỏ thôi ươm máu

Ước bóng sao vàng hết hại nhân

Cầu chúc Việt Nam qua hoạn nạn

Giáp Thìn quét sạch bụi hồng trần

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 Inline image

 

Thơ Chuyển Thể của Tâm Minh

 

(Bài thơ thể Hàn thi, của Trần Quốc Bảo (a)

Tâm Minh chuyển qua thể thơ lục bát)

 

Giáp Thìn Khai Bút

 

Giáp Thìn khai bút chúc Xuân

Đẹp tươi vạn sự bội phần cầu mong

Thế gian khủng bố không còn

Vô luân Việt Cộng dẹp xong giúp đời

Hòa bình kết hữu khắp nơi

Bao trùm hạnh phúc muôn người hưởng vui

Thiên tai, covid dứt rồi

Trọn niềm hoan lạc Xuân tươi dương trần

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 Inline image

 

(Bài thơ họa thể Hàn thi, -của Tâm Minh (b)

Tác giả chuyển qua thể thơ lục bát)

 

Giáp Thìn Nhớ Quê

 

Bà con hải ngoại đón Xuân

Quê hương nỗi nhớ nặng phần vẫn mang

Xưa đời lạc thú vẻ vang

Toàn dân nay khổ muôn vàn trầm luân

Mong cờ đỏ ươm máu dân

Cùng sao vàng dứt hại nhân nước nhà

Việt Nam hoạn nạn chóng qua

Giáp Thìn quét sạch bụi nhơ hồng trần.

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 

 Inline image


No comments: