Saturday, January 20, 2024

NHỜ TÌM THÂN NHÂN TR/ SĨ NGUYỄN VĂN QUYẾT- ĐOÀN 68 TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN YÊN THẾ.

 

Nhờ tìm thân nhân Tr/Sĩ Nguyễn Văn Quyết - Đoàn 68, Trung Tâm Huấn Luyện Yên Thế

 

 From: HOLLY NGO <ntbh99@gmail.com>

Date: January 14, 2024 at 3:21:28 PM GMT+7
To: Nam Loc Nguyen <namlocnguyenn@gmail.com>
Subject: Nhờ tìm thân nhân
Có 1 khán giả nhờ anh Nam Lộc tìm giùm thân nhân.
Nhờ tìm thân nhân dưới đây. Nếu biết tin tức, xin liên lạc 1-304-437-8457
Trung Sĩ Nguyễn văn Quyết. 
Số quân: 72/25945 
Đoàn 68 Nha Kỹ Thuật. Bộ Tổng Tham Mưu. QLVNCH. 
Trung Tâm Huấn Luyện: Quyết Thắng. 
Gia đình mất liên lạc năm 1973


 

 

Trung Sĩ Nguyễn Văn Quyết từng phục vụ Đoàn 72 hình ngồi quay lưng bên phải  (Hình năm 1972) tại Huế.

 No comments:

No comments: