Thursday, January 25, 2024

KHAI BÚT ĐẦU NĂM (LÊ MAI) & WRITING TO BEGIN A NEW YEAR (TRANSLATION- BY THANH THANH)

 


KHAI BÚT ĐẦU NĂM

tặng bạn

 

Bạn bảo: Thơ mi buồn như mếu

Đầu năm đừng có viết nghe không(!)

Lạ thiệt! Ta cười sao meo méo...

Số trời cho cái quá chân tâm!!!

 

Ừ thôi vậy vậy ta không viết

(Không viết lấy chi mi đọc nà!)

Thì thôi cứ để cho ta viết

Ta buồn ruột cũng để ngoài da!

 

Trần gian chẳng biết chi vui nữa

Niềm vui thiên hạ xí nhau rồi(!)

Niềm vui bằng mặt dăm ba bữa

(Chắc là thiên hạ phỉnh nhau thôi!...)

 

Nếu như đời sống luôn viên mãn

Trần gian đâu hoá nỗi bi hài!!...

Thật ra ta chẳng chi là nản

Chỉ là không ai hiểu thấu ai!...

 

LÊ MAI

2 - 13 – 2016

 

 

WRITING TO BEGIN A NEW YEAR

For friends

 

You say: “Your poetry is so gray;

Don’t write at the beginning of the year, OK?”

How strange! Why my smile is deformed?

God’s given me a heart so sincere & warmed!!!

 

Okay! So I will not touch my pen.

(But, if I don’t write, what will you read, then!)

Well, just let me write;

When I am sad, I open my psyche in eye-sight!

 

The world knows no joy anymore;

All joy the other guys have held for them before.

The joy on the face, for only a few days

(Maybe people are duping each other such ways!)

 

If life truly is always perfect,

Why the world is a tragi-comedy to reflect.

Actually I am not discouraged at all

It’s just that no one understands anyone - lol!

 

Translation by THANH-THANH

Thanh-Thanh.com

No comments: