Sunday, January 21, 2024

RIP: BÁC THÁI BỬU VIÊN

 

Chim Về Núi Nhạn vừa nhận được tin buồn 

BÁC THÁI BỬU VIÊN

Đã mãn phần ngày 15 tháng 1 năm 2024

Tại Los. Angeles, California

Là thân phụ của Huynh Trưởng Mỹ Uyên THÁI TÚ NGUYỆT

Cũng là Nhạc Phụ của Huynh Trưởng Thiện Tánh LÝ VĂN HÙNG.

Thành kính phân ưu cùng tang quyến và

Nguyện xin hương linh bác sớm về cõi vĩnh hằng.
No comments: