Friday, September 9, 2016

HOA BAY KHẮP TRỜI (Trần Chí Phúc)

Thiệp mời buổi ra nmắt CD tập nhạc Thiền Ca: “Hoa Bay Khắp Trời”

Tại Hội Trường Franklin McKinley School District

645 Wood Creek DR.
San Jose, CA. 95112

Lúc 1:30PM thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2016

Trân  trọng,
Trần Chí Phúc
(408) 646-1954
Xin xem thiệp mời.


No comments: