Monday, November 27, 2023

TẠ ƠN HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ (MINH LƯƠNG)

 

Tạ Ơn Hòa Thượng Thich Tuệ Sỹ

  

Tiếc-thương Thầy Tuệ Sỹ
Đã về cõi Niết-Bàn
Đau-khổ chốn trần-gian
Vì hi-sinh đạo pháp!
Thầy chịu nhiều bão-táp
Bị quản-thúc tử-hình!
Nhờ thế-giới công-minh
Phật từ-bi cứu-độ!
Được thoát qua nạn khổ
Thầy nghiên-cứu giảng kinh
Trí-tuệ sáng thông-minh
Từ-bi và buông-xả!
Thầy hi-sinh cao-cả
Xuất-bản nhiều sách kinh
Nguyện cứu-độ chúng sinh!
Thoát luân-hồi sinh tử.
Thầy hoàn-thành Phật sự
Giải-thoát khỏi trần-gian
An-lạc cõi Niết-Bàn
Tạ ơn Phật cứu-độ.

Minh Lương 
Cali, ngày 24/11/2023

No comments: