Sunday, November 26, 2023

TRẦM XUYÊN (THẦY NẪU)

 


TRẦM XUYÊN.

 

Trùng trùng dư ba

Triều âm dậy sóng

Thầy ngồi yên lặng

Phướng động lao xao

......................................

Hạt cải thuở nào

Hàm dung nhật nguyệt

Tịnh như băng tuyết

Giới thể châu viên

...................................

Lãng đãng cuối miền

Nụ cười vô niệm

Sa La hàm tiếu

Phong thử trù hư

...........................

Mạc dạ thu quá

Nguyệt cái trầm xuyên

Tiệm thứ câu huyền

Thạch miên trụ giả

 

(Kính dâng Hòa Thượng Tuệ Sĩ)

Oklahoma November 15.2023

Thầy Nẫu

 


No comments: