Wednesday, November 1, 2017

NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN (Chẩm Tá Chân)

NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN


Em mê Facebook thì thôi.
Ngày đêm quấn quýt, không rời một giây.
Chuyện to, chuyện nhỏ trong ngày,
Phóng tay giải quyết xong ngay để mà
Facebook em lại la cà.
Mỗi khi thằng nhỏ khóc nhè, mè nheo,
Em nghiêng mình một tí teo
Để nó tự ý,.....làm sao thì làm
No nê, nó hết lèm bèm
Để em mặc sức...chàm ràm trên "phây!"
CHẨM TÁ NHÂN

10/25/2017

No comments: