Sunday, January 21, 2018

TIỄN BƯỚC VU QUY (Đoàn Minh Hùng)TIỄN BƯỚC VU QUY
(Đoàn Minh Hùng)


Sương gió gieo buồn một sớm đông
Em đi xác pháo nhuộm môi hồng
Kiệu hoa, lọng gấm xao đầu cổng
Tấu nhạc, kèn đờn rộn bến sông
Ta ở phương này luôn dõi ngóng
Bậu về bên ấy có vui không
Bài thơ xưa viết đành chôn mộng
Tiễn bước vu quy thắt quặn lòng.

18-01-2018

No comments: