Tuesday, November 27, 2018

MỖI NGÀY MỘT CHÚT SUY TƯ
Trước khi nói, hãy suy nghĩ (think):

T - Điều đó có đúng (True) không?
H - Điều đó có giúp ích (Helpful) không?
I - Điều đó có truyền cảm hứng (Inspiring) không?
N - Điều đó có cần thiết (Necessary) không?
K - Điều đó có tốt (Kind) không?No comments: