Monday, November 19, 2018

THƯ NGỎ CỦA LM. NGUYỄN VĂN THẾ.

Thukỳ xin mạng phép đăng lá thư nguyên bản của
LM. Giuse Nguyễn văn Thế: “Thư Ngỏ Hiệp Thông
Giáng Sinh Năm 2018”

Xin tùy hỷ các anh chị.


No comments: