Thursday, January 4, 2018

XUÂN VỀ (Nguyễn Công Lượng)


XUÂN VỀ
Xuân về cảnh đẹp hoa xinh
Nhà ta ở apartment  thanh bần
Sài Gòn Nhỏ nhuốm bụi trần
Nên bao nhuệ khí cũng gần vơi đi
Xuân về còn biết nói gì
Chỉ nghe tiếng qụa rầm rì trên cây
Buồn nghe chim hót trời tây
Tin nhà đưa lại buồn xây lòng người
Tài trai nay đã cạn rồi
Xin quê hương cũ, Người ơi niệm tình!
Ai đem binh pháp trị bình
Cho ta góp một chút tình còn vương
Ai đi khắp nẻo quê hương
Cho ta gởi nhớ gởi thương quê nhà!


Nguyễn Công Lượng

(Khai bút 2018)

No comments: