Monday, February 19, 2018

HÌNH ẢNH THĂM VIẾNG TANG LỄ MẸ CHỊ MAY LƯƠNG (CỰU HSNH KHÓA 65-72)



Mời xem một số hình ảnh của cựu HS Nguyễn Huệ niên khóa
65-72 đến thăm viếng tang lễ của cụ bà Võ Thị Mừng, thân
mẫu của các chị: Lương Thị May, Vi Lan, Lương thị Bé &
Lương thị Phước. Vừa tạ thế tại Tuy Hòa.
(Hình ảnh do chị Nguyễn Thị Tuyết- Tuy Hòa cung cấp)


















No comments: