Sunday, February 11, 2018

SÔNG BA (Phan Minh Châu)

Kính chuyển bài thơ "Sông Ba" của Phan Minh Châu (Thukỳ quên đăng)
Xin lỗi anh Châu.

No comments: