Friday, December 16, 2016

VIẾT VỘI (Lê Nguyễn)
VIẾT VỘI
(Tặng HTBT)

Nhớ em viết vội đôi hàng,
Niềm vui vô lượng vội vàng vài câu.
Nhớ từ khi thủa xuân đầu,
Làm ta nhớ mãi địa cầu âm ba,
Ngữ ngôn viết vội như là
Tờ thư đã viết từ ta tặng người
Nhớ khi nói, nhớ khi cười
Thành thân trăm sự như người gặp ta
Nhớ lời dặn ngọc thề hoa
Ngồi đây viết lại mới ra hàng hàng
Hôm nay nhìn ánh trăng vàng
Dành bao chữ nghĩa đưa nàng vào thơ. 

Lê Nguyễn
No comments: