Sunday, January 7, 2018

VỊNH CÂY ĐÀN (Đoàn Minh Hùng)


VỊNH CÂY ĐÀN
(Đoàn Minh Hùng)


Khi mới làm ra rất đẹp màu
Dây, cần sáng sủa bóng như nhau
Trẻ thời hay chọn nơi gò thoải
Lớn lại thích tìm chỗ suối sâu
Vừa lúc tuyết hoa ngày quãng nhặt
Đến kỳ trăng mật suốt đêm thâu
Nhịp nhàng giai điệu cung trầm bỗng
Nay phím mòn hao, gối gục đầu.

09-12-2017

No comments: