Monday, October 15, 2018

RIP: NGUYỄN THỊ THU MAI


Các anh chị ơi,

Chị Thu Mai là hiền thê của anh Trịnh Ngọc Chung (DS 16) là bạn học OX của Thukỳ ở trường Quốc Ga Hành Chánh.

Thukỳ có dịp gặp chị vài lần trong những khi họp mặt QGHC, chị rất xinh và dễ thương ai cũng hết lòng quý mến.

Thukỳ và Sáng Nguyễn xin thành thật chia buồn cùng anh Chung và cháu, nguyện xin hương linh chị sớm về cõi phật.  Xin các bạn cùng hợp lòng cầu nguyện cho hương linh chị Thu Mai. 

Thành thật cám ơn,
Thukỳ & Nguyễn Thế Sáng


No comments: