Monday, October 29, 2018

SỰ NGHIỆP VỮNG CHẮC - TÌM VỢ!


Sự nghiệp vững chắc chỉ còn chưa có dzợ !!!


Biết ai giới thiệu giùm cho cậu nầy đi cụ ???*=)) Mort de rire

Nhà với xe anh đã có đủ, vợ ơi em ở đâu về quản lý tài sản giúp anh


No comments: