Thursday, November 21, 2019

CÁC BÀ NGHE TÔI DẶN ĐÂY (DZUI)
Các Bà Nghe Tôi Dặn Đây....!!

Hôm nay tôi họp gia đình
Có vài lời dặn..."các mình" yêu thương!
Ngày mai tôi phải lên đường.
Về quê họp hội đồng hương mấy ngày.

Các bà chú ý nghe đây
Để rồi thực hiện mấy ngày ... vắng tôi..
Kẻo mà khi vắng tôi rồi
Các bà làm loạn ... xa rời kỷ cương!

Bà cả...nhớ phải ... làm gương.
Không được bắt nạt, coi thường...các em!
Giữ cho trong ấm ... ngoài êm.
Thay tôi quản lý ... gạo tiền ... thu chi!

Bà hai...trách nhiệm ... thứ nhì.
Vắng tôi tuyệt đối cấm đi ... đánh bài.
Thu vén nhà cửa ... trong ngoài.
Chợ búa, cơm nước cả hai ... sáng, chiều!

Bà ba...hạn chế ... "on" nhiều.
Trên "phây" giờ lắm tình yêu ... lằng nhằng.
Tháng này cước mạng ... mà tăng.
Tháng sau tôi sẽ cắt phăng ... 4G!

Bà tư...đang có ... con thơ.
Việc gì quá sức thì nhờ ... chị em.
Các bà còn lại ... phụ thêm.
Cấm được ca thán lèm bèm ... mất hay!

Bà năm ... từ trước đến nay.
Cũng vì nhỏ tuổi tôi hay ... cưng chìu.
Nên đừng cậy được ... tôi yêu.
Chảnh chọe các chị ... "cân điêu ... nói thừa”!

Các bà ... đã rõ cả chưa?
Ở nhà xử sự cho vừa lòng nhau.
Tôi đi chắc sẽ không lâu
Cùng lắm cũng chỉ tuần sau ... tôi về.

Bà nào không có ... vấn đề
Khi về tôi thấy ô kê ... thưởng liền.
Bà nào ... làm máu tôi điên.
Thì tôi "cấm vận" ngủ riêng ... một tuần!


No comments: