Thursday, November 14, 2019

TRANH THỦ LÀM THƠ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)

TRANH THỦ LÀM THƠ

Tôi đứng giữ xe ngoài chợ
Mật độ người gửi tuy dày
Nhưng lúc giải lao ngồi thở
Vẫn cầm điếu thuốc trên tay

Phì phèo khoảng năm bảy phút
Miệng làm nhẩm trọn bài thơ
Từ ngữ với tôi vùn vụt
Chạy theo công việc đợi chờ

Hình như ở từng địa chỉ
Tôi đều sáng tác được ngay
Bất kể không gian ầm ĩ
Thời gian xế, tối hoặc ngày

Bởi thơ là hồn cuộc sống
Món ăn phục vụ tinh thần
Vậy tôi cũng dân lao động
Nên tranh thủ viết mấy vần

Chợ Đông Tác, ngày 12-11-2019
NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH


No comments: