Wednesday, April 18, 2018

RIP: DIỆP BẢO BÌNH
Được anh Trần Đại (Dave Trần) báo tin buồn:  Bào đệ của ông Diệp Bảo Phong là ông Diệp Bảo Bình đã mãn phần vào ngày 6 tháng 4 năm 2018 tại California, hưởng thọ 87 tuổi. 
(Xin xem cáo phó, phân ưu và chương trình tang lễ đính kèm).

No comments: