Thursday, February 1, 2018

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN HỘI ĐỨC TRÍ TUY HÒA.

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
ĐÓNG GÓP CHO HỘI ĐỨC TRÍ TUY HÒA
VỀ HỌC BỔNG VÀ NHỮNG SINH HOẠT KHÁC CỦA HỘI.
Ước mong sẽ được sự ủng hộ và đóng góp của các anh chị cho hội
Đức Trí Tuy Hòa & Kính mời các anh chị tham dự mừng Chinese
New Year vào ngày 24 tháng 2 năm 2018 (Xem thiệp mời)

Hội Trưởng,
Kathy Bành.


Dear friends and family,


First of all, I'd like to thank you for your supports. The funds are important to keep
the annual scholarship program and other activities going. Below is the current list
of donors at this event:

#
NAME
Amount Donation
remarks
1
Mr.  & Mrs Larry Banh 彭華生 先生夫人
      500.00
2
Kathy Bành 彭美嬌/徐智明
      300.00
3
Mr. & Mrs. Hàng Quốc Bình 韓國平先生夫人
      500.00
4
Mr. & Mrs. Dave Trần 陳大先生夫人
      100.00
5
Mr. & Mrs. Ngô Nghị 吳毅先生夫人
      100.00
6
Hồng Ngọc Huệ  洪 玉 惠 女 士
      200.00
7
Hàng Aí Như 韓愛如女士
      200.00
8
Mr. & Mrs. Hàng Quốc Dân 韓國民先生夫人
pictures valued
$200
9
潘言行 先生夫人
      500.00
10
陳績威 先生夫人
      500.00
11
吳益民  先生夫人
      200.00
12
Allcare Medical Clinic
      500.00
13
Nga Hong
      100.00
14
Mr. Ngo Khon Loi 吳坤利
40 tea cups
   3,700.00
We thank you for your generosity and looking forward to seeing you on February 24th.


Kathy Banh, President

and the entire Board of Duc Tri Tuy Hoa Association
No comments: