Wednesday, August 29, 2018

RIP: CỰU HỘI TRƯỞNG HAINAN JIMMY HAN TỪ TRẦN

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Nhà quàn: Universal Chung Wah Funeral,
225 N Garfield Avenue
Alhambra, CA 91801
Phone Number: (626) 281-7887
  • Tuesday, September 4, 2018 từ 01:00AM – 03:00PM:  Gia Đình cúng bái.
  • Tuesday, September 4, 2018 từ 03:00AM – 06:00PM:  Thăm Viếng.
  • Wednesday, September 5, 2018 từ 08:00AM – 09:00AM Gia Đình cúng bái.
  • Wednesday, September 5, 2018 từ 09:00AM – 10:30AM Thăm Viếng,  10:30AM Động Quan.
No comments: