Monday, April 29, 2019

MỜI XEM THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC BÀ Ở PARIS

Mời xem lại những hình ảnh của thánh đường Đức Bà để rồi bàng hoàng nuối tiếc sự mất mát của một danh lam, biểu tượng của nước Pháp và của nhân loại. 

No comments: