Monday, February 5, 2024

CHÍNH NÀNG (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Chính Nàng


Ai đứng cạnh bờ dậu xanh

-Phất phơ áo lụa thiên thanh _ chính nàng?!

Trời xuân rợp cánh mai vàng

Nhởn nhơ bướm lượn bên hàng trúc xanh


Giữa trơi chim lượn quanh quanh

Chưng như báo hiệu tin lành trúc mai

Cớ sao cứ mãi bay bay

Để ta tháng đợi ngày rày tương tư?!


Có thương? sao mặt dường như

Chẳng quen xa lạ ... kể tử biết nhau !?


Hàn Thiên Lương

No comments: