Sunday, February 11, 2024

XUÂN NƠI ĐÂY (THƠ- DƯ T. DIỄM BUỒN/ NHẠC- VÕ TÁ HÂN/ CÀ SĨ- BẢO YẾN)

 


https://www.youtube.com/watch?v=DjAPDFdnQII

XUÂN NƠI ĐÂY - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Dư Thị Diễm Buồn - Ca sĩ Bảo Yến

Xuân Nơi Đây - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Dư Thị Diễm Buồn - Ca sĩ Bảo Yến

www.youtube.com


No comments: