Monday, February 26, 2024

QUYỀN ĐẦU-PHIẾU / THE RIGHT TO VOTE (THANH THANH)

 


 

QUYỀN ĐẦU-PHIẾU

 

Tôi cầm lá phiếu, tay run run, tim hồi-hộp,

Lòng tự nhủ lòng: đây là quả của nhân xưa.

Cơ-hội hiếm này, ca-tụng mấy cũng không vừa,

Tôi đã mong-đợi, e suốt đời, nay mới có.

 

Bản-quán quý ngài, sống tự-do từ thuở nhỏ

Trên quê-hương này mà tiên-tổ đã sinh ra,

Với các Quyền Dân, vốn đầy-rẫy và bao-la,

Xin hãy thông-cảm với những người đen số-phận.

 

Tôi cũng đã từng được đi bầu vài mấy bận

Từ lần đầu tiên quyền đầu-phiếu được ban ra:

Đa-số mù chữ, các cán-Cộng “giúp” dân ta

Chọn quỷ, điền ma, đẩy cả nhà vào cảnh khổ.

 

Sau đó người dân khôn-ngoan hơn, đòi tự-chủ,

Đem tình yêu nước mà tạo-dựng một non sông;

Nhưng lũ phản-bội đã xảo-quyệt cướp đầu công:

Bầu-cử chỉ là chuyện giành riêng quyền thống-trị.

 

Đó là lý-do tôi đến đây xin náu tỵ,

Phấn-đấu để thành, của nước mới, một công-dân,

Nơi mà Tự-Do ai cũng được hưởng chung phần

Và Quyền Làm Người không bị ai tước mất.

 

Tôi tự chọn bầu ứng-viên nào tôi tin nhất

Và dự-luật nào thích-hợp với tôi hơn;

Không ai ép tôi đừng phân-biệt giả và chơn,

Không ai trả thù nếu tôi không vừa ý họ.

 

Đó là kết-quả cuộc đấu-tranh trong quá-khứ

Chống bỏ độc-tài, đòi Dân-Chủ sống quang-minh;

Nó là ngọn-nguồn cho Tiến-Bộ ngày càng nhanh

Vượt mọi biên-cương mà Tự-Do là chính-yếu.

 

Sao lại có kẻ tiếc thì-giờ đi bỏ phiếu?

Sao không dùng quyền qua lá phiếu của công-dân?

Tôi, đứa trẻ thơ, nuôi sở-ước từ thanh-xuân,

Như con búp-bê tôi quý cưng  là lá phiếu.

 

Bản tiếng Việt của THANH-THANH

Thanh-Thanh.com

2024= 94 tuổi

 

THE RIGHT TO VOTE

 

I hold my ballot in my shaking hand

And say to myself: this is cause and effect.

The opportunity is so grand

I have spent all my life to expect.

 

You have lived in a free country,

Here you and your ancestors were born;

Your civil rights are numerous and sundry;

Please do feel pity for the forlorn.

 

I had exercised my right to vote

In my native land’s first ever election:

Illiterates did not know what cadres wrote;

Bad factions led them to wrong direction.

 

Wanting self-rule, people grew wiser;

The patriots just built a young nation.

But the invaders, however, were slyer:

Elections were only to shield usurpation.

 

That is why I came to this world;

To become a proud citizen I strived.

Liberty in the starred banner unfurled;

Human rights by none to be deprived.

 

I cast my vote for the candidates I trust;

I opt for the propositions I approve;

No choices imposed by others as a must,

No revenge on the dissidents as a move.

 

It is the result of my struggle in the past

To resist despotism and exact democracy.

It is the stimulus to advancement here fast

To expand regardless of geography.

 

Though somebody dislikes time wasted,

Why not to use the right to go to the polls?

This is for me Freedom so long awaited,

Let me, the baby, enjoy my favorite dolls.

 

THANH-THANH


No comments: