Friday, April 12, 2024

CÔ LÁI ĐÒ (3) / NGUYỄN VẠN THẮNG.

 


CÔ LÁI ĐÒ (3)

  

Cô lái đò xưa đã có chồng

Buồn cho bến vắng trên giòng sông

Cô đi lữ khách sầu hiu quạnh

Người đến ưu tư chạnh nỗi lòng

Cảnh vắng nhìn theo giòng nước chảy

Thuyền trôi lờ lững nhớ thương mong

Bao giờ về lại giòng sông cũ

Cô gái đò ơi! Nhớ bến không?

 

Nguyễn Vạn Thắng


No comments: