Tuesday, April 30, 2024

MẸ TÔI (HUỲNH VĂN HẠNG)/ MY MOTHER- TRANSLATION BY THANH THANH

      MẸ TÔI

 


Mẹ tôi trong những ngày giỗ chạp

Thường ngồi chắp tay cầu khẩn giờ lâu

Chiếc áo hoa hiên cũ đã bạc màu

Tôi chỉ thấy Mẹ dùng khi lễ bái.

 

Đời của tôi nhiều khổ đau oan trái

Mẹ bao giờ cũng cầu nguyện cho tôi

Đứa con trai tù tội mấy phen rồi

Hàng nước mắt chảy giòng trên má Mẹ.

 

Ngồi bên Mẹ tôi thấy mình nhỏ bé

Tình thương yêu của Mẹ lớn bao nhiêu

Mẹ ơi, con lòng chỉ nguyện một điều

Được gần sống, đừng lìa xa khỏi Mẹ!

 

Giờ hẳn Mẹ mỗi khi ngồi cầu lễ

Cho đứa con tù bệnh chốn rừng sâu

Chiếc áo hoa hiên cũ đã bạc màu

Phải đầm ướt biết bao hàng nước lệ!

 

             HUỲNH VĂN HẠNG

              MY MOTHER

 

 

My mother, on the death anniversaries,

Often sat with folded hands praying for a long time.

Her old flower embroidered robe had faded.

I only saw Mother use it in the ritual clime.

 

My life was full of suffering and injustices.

Her sorrow for me She tried in prayers to drown.

How many times has her son been in prison?

Mom’s sunken cheeks tears streamed down.

 

Sitting next to my Mother made me feel small.

How great is a real mother’s love sphere?

Cherished Mom, I only wished for one thing:

To live close to, do not leave Mother dear!

 

How Mother must be now, every time she prays

For the sick child separated in a deep forest set.

The old flower embroidered robe already faded:

How many tears must be shed for it to be wet!

Translation by THANH-THANH

Thanh-Thanh.com

No comments: