Friday, June 15, 2018

RIP: BÀ PHAN THẾ PHỤNG.
Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,
CVNN vừa nhận được tin từ Hội trưởng Đức Trí HÀNG QUỐC BÌNH , báo tin:

Bà PHAN THẾ PHỤNG
Chị của anh Phan Hồng Quán (Cựu hội trưởng hội đồng hương Tuy Hòa) vừa qua đời.

Thành thật chia buồn cùng anh Phan Hồng Quán và tang quyến, nguyện xin hương hồn bà Phan Thế Phụng sớm về cõi Phật.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &
CHIM VỀ NÚI NHẠNDưới đây là ngày giờ và nơi chốn thăm viếng và chôn cất:

Rose Hills - Alhambra
(626) 299-3000

Monday, June 18, 2018 từ 03:00AM – 07:00PM  Thăm Viếng
Tuesday, June 19, 2018 từ 09:00AM – 11:59AM Thăm Viếng,  12:00AM Động Quan.No comments: