Tuesday, June 5, 2018

THƠ TÌNH HÓA HỌC (ST)

THƠ TÌNH HÓA HỌC


"Nếu em là axit
Anh xin làm bazơ
Để tình yêu bất ngờ
Mãi trung hòa không kịp
Em thích làm axit
Có vị chát vị chua
Như hương vị tình yêu
Không ngọt ngào đằm thắm
Tính cách em quái lắm
Đâu chỉ một proton
Em cứ chạy lông nhông
Tìm đến OH khác
Anh phải dùng xúc tác
Mới tách được em ra
Để dắt em về nhà
Xin lời bình hai họ
Em biến quỳ thành đỏ
Anh biến quỳ thành xanh
Hai chúng ta làm lành
Tình yêu ta sáng mãi"

- ST -

No comments: