Tuesday, February 2, 2021

KINH TẾ VÀ TÀI CHÁNH VỚI GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC -( SAIGON DALLAS RADIO 16:00am)

 


Phỏng Vấn trên Saigon Radio mổi tuần. Click on link below, then Click "Download", then Click "Open" to hear audio sound

 

https://www.saigondallasradio.com/?q=content/kinh-t%E1%BA%BF-tai-chanh-xi-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%9Bi-gs-ts-kh%C6%B0%C6%A1ng-h%E1%BB%AFu-l%E1%BB%99c-01302021

No comments: