Thursday, February 18, 2021

NGƯỜI THƯƠNG BINH & CHỌN HOA TẾT (Ý NGA)

 

CHỌN HOA TẾT
Mai vàng, cúc lại vàng hơn!
Hoa vông, đào, phượng… đỏ hờn ngoại bang
Năm này Vàng phải vẻ vang
Dân thay vạn thọ vững vàng tự do.
 
Mua chi sắc đỏ dày vò
Thay Vàng, buông bỏ Đỏ! Hò dô ta!
Ý Nga, 26.1.2016

No comments: