Sunday, February 21, 2021

XUÂN TÌNH & TÌNH XUÂN (Ý NGA)

 KHỔ CÙNG DÂN
Lời hay khóc mướn, thương vay
Thơ ai ý đẹp, em say cả hồn
Nhìn trang thơ, chỉ muốn hôn
Như hôn áo Tết gấm trơn lần đầu.

Ý Nga, 7.2.2016

No comments: