Wednesday, February 24, 2021

Ở ĐÓ MÀ KHÔNG CÓ CHI & AI THƯƠNG NGƯỜI GIẬN DAI (Á NGHI)

 

THUYỀN HẠ THỦY

Lần đầu anh nắm tay em

Nghe như tà áo tỏ niềm bâng khuâng

Nghe như thủy triều cao dâng

Nghe như sóng vỗ lâng lâng Thuyền Tình.

Á Nghi, 23.6.2008.

No comments: