Wednesday, September 13, 2023

DÒNG THƯƠNG GIỮA MẤY CANH ĐỜI (NHẤT PHƯƠNG)

 Dòng thương giữa mấy canh đời

Nhất Phương

May 07-1999

 

Nét bút đề thơ chưa ráo mực

Dáng nghiêng thềm vắng lệ chưa khô

Mấy canh đời vẫn chưa qua hết

Chưa cạn dòng thương rất dại khờ.

 

Phơn phớt hồng nhan phơi kẽ lá

Dáng nghiêng thềm vắng trăng sắp mờ

Dòng thương giữa mấy canh đời cạn

Ta gửi hồn nhiên vào cõi thơ.

 

No comments: