Saturday, September 16, 2023

TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI (LÊ ĐỨC LUẬN)

 

Câu chuyện thật CẢM ĐỘNG của tác giả Lê Đức Luận: Tiếng Chuông Điện Thoại

 https://youtu.be/ZwnmZoW94sI?si=mde7J3A3Jdsjq9Ns


No comments: