Saturday, September 30, 2023

NAI, CỪU VÀ CHÓ SÓI (BÙI PHẠM THÀNH)

 


 

Nai, Cừu Và Chó Sói


Một hôm Nai nói với Cừu

Cho vay một số ít nhiều gạo ăn

Xưa nay Cừu vẫn biết rằng

Nai chạy nhanh chẳng ai bằng được đâu

Nếu mà mai này về sau

Nai không trả nợ làm sao mà đòi

Cừu muốn Nai phải trả lời

Có ai bảo lãnh để đòi nợ chăng.

"Có chứ," Nai trả lời rằng

"Chó Sói bảo lãnh anh bằng lòng không?"

 

Cừu rằng: "Anh chớ nói ngông

Chó Sói là kẻ tôi không tin rồi

Nó luôn ăn cướp của người

Cái gì cũng cướp xong rồi chạy luôn

Còn bạn chân lại nhanh hơn

Nếu không trả nợ tôi còn cách chi."

 

Hai đen gom lại rồi thì

Cũng chẳng thành trắng bởi vì đều đen.

Hai sai gom lại một bên

Cũng là sai chẳng làm nên đúng gì.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 14 tháng 5 năm 2021)

No comments: