Thursday, October 10, 2019

TRÌNH TÔI THÀNH THẬT TỰ TRÀO (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)


TRÌNH TÔI THÀNH THẬT TỰ TRÀO

NHÂN tiện cảm ơn bạn đã chào
NGÀY mình mở mắt ngắm trăng sao
SINH nhầm chế độ  nên buồn tủi
NHẬT nguyệt làm thơ để tự trào
LẦN mò kiếm chữ ghép từng câu
THỨ tự dưới trên với giữa đầu
TỨ tuyệt niêm vần chưa thấu cạn
THẤT ngôn luật đối chửa thông sâu
CỦA ít, con đông bởi bất tài
NGƯỜI gần mét bảy giống tây lai
THƠ văn truyền miệng chừng trăm bản
BÚT vở chép tay khoảng chục bài
TRE già cắm rễ thích ngồi chơi
NGUYỄN - họ lưu danh đến bốn đời
ĐÌNH chỉ khoa thi năm Bính Tý
TRÌNH bày thư pháp thấy trêu ngươi


NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH


No comments: