Sunday, October 20, 2019

VẬY MÀ (TRẦN TUẤN KIỆT)


Tranh Đinh Cường Chinh

Vậy Mà
Vậy mà ta hóa ra… Ta
Cỏ cây cũng đấy mà ra cõi người
Ta đi đứng giữa cõi đời
Bạn bè với bóng là người thứ hai
Tư duy nói nói cười cười
Mà trong gan phổi không lời… lạ chưa
Óc đầu có nắng cùng mưa
Mơ hồ ánh sáng rọi đua bóng chiều
Hoang vu rừng rú truông đèo
Ta tìm không thấy cheo leo tuyệt mù
Thánh thần Tiên Phật xa rồi
Lấy ai bằng hữu giữa trời vân du
Từ thiên cổ đến ngàn sau
Tư duy trường rại ngăn rào bủa vây
Vậy mà đó đó đây đây
Cười cười nói nói chẳng hay chẳng từng
Đầu truông sóng bủa sau rừng
Bên khe núi dựng lưng chừng Tu Di
Cửa nhà vắng vẻ bóng mây
Đi về vô thỉ với ngày vô chung
Rượu ngà say phút ung dung
Tinh cầu nguyên tử nổ đùng giấc mơ.

TRẦN TUẤN KIỆT.


No comments: