Sunday, May 23, 2021

ĐÁNH CHO CHẾT MẸ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM (BÙI GIÁNG)

 

ĐÁNH CHO CHẾT MẸ MẤY THẰNG TÀO LAO

 

ĐÁNH CHO CHẾT MẸ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM

 

-- Thơ Bùi Giáng --

 

Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào,

Đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam.

 

Đánh cho khoai sắn thành vàng,

Đánh cho dép lốp phải mang thế giày.

 

Đánh cho Nam Bắc đọa đày,

Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.

 

Đánh cho cả nước Việt Nam,

Áo ôm khố rách, xếp hàng xin cho.

 

Đánh cho hết muốn tự do,

Hết mơ dân chủ, hết lo quyền người.

 

Đánh cho dở khóc dở cười,

Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.

 

Đánh cho hai nước Việt Tàu,

Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.

 

Đánh cho dòng giống Tiên Rồng,

Osin, nô lệ, lao công xứ người.

 

Đánh cho chín chục triệu người,

Thành dân vô sản, thành người lưu vong.

 

Đánh cho non nước Lạc Hồng,

Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.

 

Đánh cho cả nước chết chùm,

Đánh cho con cháu kh̉́ốn cùng mai sau.

 

Đánh cho bác, đảng, Nga, Tàu,

Hết quần hết áo thì tao ở truồng!

 

Thơ Bùi Giáng.

 

Vậy mà cho đến giờ nầy

Vẫn còn những đứa óc chó ngựa trâu

 

Tàn dư giao điếm mặt dày

lo cat quang diệu cố lỳ như trâu

 

Còn trọc giac hạnh nữa chi

Nhân danh dân tộc lưu manh già hồ

 

Ngu như mũ mit cũng trèo đèo

cũng có tư tưởng đạo văn như hồ

 

Bùi Giáng nhân sĩ Lạc Hồng

Cả tiếng rủa sả ba đời cọng nô

 

Hải ngoại lưu ly nhớ người tài hoa

Học đòi phong cách chửi cha bọn tà

 

Đực Làng Bưng Cầu

học thơ Bùi Giáng

dõm

 


No comments: